Uprzejmie prosimy o przesyłanie streszczeń i monografii na adres: abstrakty@kongrespielegniarek.pl   

Termin zgłaszania prac upływa 31.07.2020 r.

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA STRESZCZEŃ

 Dla prac: oryginalnych, kazuistycznych, poglądowych

 • Tytuł pracy należy przedstawić w języku polskim i angielskim.
 • Autor/rzy pracy: Nazwisko i imię z numerem w formie indeksu górnego odnoszącego się do jednostki, której przypisano afiliacje pracy np.: Kowalska Katarzyna 1,Nowak Joanna 2
 • Nazwa jednostki/ek , której/ym przypisano afiliację zgodnie z kolejnością autorów, np.:
  • 1 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • 2 Klinika Nefrologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 • Streszczenie powinno być przygotować zgodne ze strukturą: Wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski, słowa kluczowe. Streszczenia prezentowane w języku polskim, jak i angielskim musi charakteryzować zgodność treściowa i merytoryczna. Streszczenie  polskojęzyczne dla prac oryginalnych, kazuistycznych oraz poglądowych nie może zawierać więcej niż 300 wyrazów.
 • Słowa kluczowe. Po streszczeniu należy umieścić nie więcej niż 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim zgodnych ze słownikiem MeSH.
 • Uwagi edytorskie
  Tekst streszczenia powinien być przygotowany z użyciem edytora Microsoft Word, czcionka Times New Roman (TNR), wielkość 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5; marginesy 2,5 cm; akapity należy zaznaczyć wyraźnymi wcięciami (tabulatorem). Wyróżnienia tekstu dotyczą wyłącznie: tytułu pracy (tekst boldowany, tj. pogrubiony) oraz nazw jednostek afiliowanych (kursywa tj. tekst pochylony, czcionka TNR, wielkość 10 pkt).

 

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW PRAC DO PUBLIKACJI W MONOGRAFII   (Pobierz)

 

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLAKATU

 • Plakat należy przygotować w języku polskim lub języku angielskim
 • Rozmiar plakatu: maksymalnie do formatu A0 (841 x 1189 mm)
 • Orientacja tekstu na plakacie: pionowa
 • Plakat powinien zawierać: tytuł, nazwiska autorów, afiliacje reprezentowanych instytucji
 • Plakat może zawierać logo instytucji lub uczelni, którą reprezentuje autor (autorzy) po uzyskaniu zgody na ich wykorzystanie w trybie przyjętym w danej instytucji (uczelni)
 • Zalecany jest podział treści na sekcje: wprowadzenie, wyniki, wnioski, literatura
 • Poster ma mieć formę głównie wizualną; treść musi być czytelna z odległości ok. 2 metrów
 • Podanie literatury nie jest obowiązkowe, jednak w razie jej podawania nie należy przekraczać 10 pozycji bibliograficznych
 • Plakaty powinny być powieszone przez ich autorów nie później niż w chwili rozpoczęcia sesji plakatowej i powinny zostać zdjęte na jej zakończenie
 • Organizatorzy nie zapewniają możliwości przesłania plakatu do wydruku na miejscu
 • Plakaty pozostawione na tablicach nie będą odsyłane do autorów po zakończeniu Kongresu
 • Materiały do przymocowania plakatów do tablic będą zapewnione przez organizatorów
 • Podczas sesji plakatowej osoba prezentująca wyniki badań powinna być obecna przy swoim plakacie

Informacje szczegółowe i odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii związanych z monografią, wystąpieniami i plakatami są dostępne po wysłaniu zapytania na adres abstrakty@kongrespielegniarek.pl